Radi Radoši

Ieteikt

Projekta rezultāti

Projekts "Radi Radoši" ir noslēdzies 2014. gada 30. jūnijā, taču tā laikā iesāktais darbs turpinās.

Projekta īstenošanas laikā ir sasniegts projekta mērķis – Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu un pārējo Salaspils novada bērnu labklājība ir augusi, jo projekta laikā 62 Salaspils bērni un jaunieši bez maksas ir iesaistījušies divu tehniskās jaunrades pulciņu darbībā – lego pulciņu ir uzsākuši apmeklēt 32 bērni vecumā no 4 līdz 14 gadiem, savukārt lidmodelisma pulciņu ir uzsākuši un turpina apmeklēt 30 bērni vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Dalība pulciņu nodarbībās ir veicinājusi bērnu radošās domāšanas un tehnisko spēju attīstību, ko pierāda projekta laikā bērnu uzrādītie sasniegumi – dalība Latvijas lego robotikas sacensībās ar pašu gatavotiem robotiem, un dalība Latvijas līmeņa lidmodelistu sacensībās ar pašu gatavotiem brīvi lidojošiem lidmodeļiem. Projektā izveidoto pulciņu apmeklēšana ir nodrošinājusi bērniem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu netālu no viņu mājām.

Šī projekta realizācijai ir liela nozīme tehniskās jaunrades kustības uzsākšanai Salaspils novadā – projekta laikā nodibinātie lego un lidmodelisma pulciņi īpaši iekārtotajās telpās - „Radošajā mājā” Rīgas ielā 36, Salaspilī, turpina darboties arī pēc projekta beigām. Projekta labie rezultāti un lielā bērnu un vecāku atsaucība ir rosinājusi projekta īstenotāju sadarbībā ar projekta partneri tuvākajā laikā uzsākt vēl divu pulciņu darbību - robotikas pulciņa un elektronikas pulciņa darbību. Uzsākto tehniskās jaunrades kustību tuvāko gadu laikā ir plānots turpināt un paplašināt.

Projekta rezultātā uzsāktā tehniskās jaunrades kustība un tās paplašināšanās ietekmē Salaspils novada ģimeņu labklājību gan šobrīd, gan ilgtermiņā, jo paredzams, ka pēc darbošanās projekta rezultātā izveidotajos tehniskās jaunrades pulciņos, bērni būs labāk sagatavoti dabas un inženierzinātņu apgūšanai, kas ir un būs mūsu valsts un arī nākotnes sabiedrības (šodienas bērnu) labklājības pamats.

Konkrētais projekts ir devis tiešu ieguldījumu gan mērķa grupas labklājības veicināšanā (kā pamatots iepriekš), gan sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā, jo projektā izveidoto tehniskās jaunrades pulciņu nodarbības ir pieejamas bez maksas uz vietas Salaspilī un tās ir iespējams apmeklēt visiem novada bērniem un jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa. Vēl vairāk – projekta laikā tika izstrādāti pulciņu dalībnieku uzņemšanas noteikumi, kas dalībai pulciņos paredz priekšrocības tieši mērķa grupas pārstāvjiem – bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, kuri dalībai pulciņos tiek uzņemti ar pirmo prioritāti.