ESF iespējas

Oficiālā lapa
Ieteikt

FOTO STĀSTU AKCIJAS “ESF - TEV” NOLIKUMS

txt_238885_uber
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!


FOTO STĀSTU AKCIJAS “ESF - TEV” NOLIKUMS


1.Foto stāstu akcijas mērķis un temats

1.1.Foto stāstu akcija “ESF - TEV” tiek rīkota, lai veicinātu cilvēku izpratni par Eiropas Sociālā fonda nozīmi un ieguldījumu Latvijas izaugsmē. Šogad noslēgumam tuvojas 2007. - 2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periods. Šajā laikā, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, ir paveiktas daudzas nozīmīgas lietas, notikušas izmaiņas, kas uzlabo un atvieglo cilvēku dzīvi: projekti, kas stiprina nevalstisko organizāciju spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanā, projekti, kuru laikā radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie administratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

1.2.Latvijā tiek īstenoti gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), gan Kohēzijas fonda, gan Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), gan daudzu citu fondu un Eiropas Kopienu programmu projekti. Ņemiet vērā, ka foto stāsti ir jāiesniedz tikai par Eiropas Sociālā fonda finansētiem projektiem.

2.Vispārīgie noteikumi

 2.1.Foto stāstu akcijā var piedalīties ikviens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.

2.2.Līdz ar dalību foto stāstu akcijā jūs apstiprināt, ka piekrītat foto stāstu akcijas noteikumiem.

2.3.Foto stāsti jāiesniedz no 2013. gada 15.augusta līdz 2013. gada 2.oktobrim plkst.16.00 (pēc Latvijas laika).

2.4.Lai piedalītos foto stāstu akcijā, jums jāaugšupielādē viena fotogrāfija, kas attēlo Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta aktivitātes vai rezultātus, tīmekļa vietnē http://www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti

2.5.Fotogrāfijas aprakstā/stāstā - jānorāda kāds, jūsuprāt, bija labums no šī Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanas – jums, jūsu kaimiņam, jūsu organizācijai, novadam, pilsētai, Latvijai vai kādai mērķa grupai. Stāstā varat sniegt pamatojumu, kāpēc arī nākotnē Eiropas Sociālā fonda līdzekļus vajadzētu ieguldīt šādās aktivitātēs.

2.6.Foto stāstu akcijai īpaši aicinām iesniegt fotogrāfijas un stāstus no Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda pārraudzītajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm. http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/atbildigaiestade/.

2.7.Fotogrāfijas aprakstā aicinām norādīt projekta nosaukumu. Nosaukumu nenorādīšana netiks uzskatīta par pārkāpumu.

2.8.Foto stāstus var iesniegt gan no projektiem, ko paši esat īstenojuši, gan ja esat tikai piedalījušies projekta aktivitātēs, vai arī izmantojat projekta rezultātus.

2.9.Katrs dalībnieks var augšupielādēt tikai vienu fotogrāfiju. Ja tiks ievietotas vairākas fotogrāfijas, foto stāstu akcijas rīkotāji patur tiesības atstāt tikai pirmo augšupielādēto fotogrāfiju un pārējās attiecīgā dalībnieka fotogrāfijas izdzēst no galerijas.

2.10.Ja fotogrāfijas augšupielādēšanas laikā rodas tehniska problēma, ziņojiet par to uz e-pasta adresi esf-projekti@mk.gov.lv.

2.11.Foto stāstu akcijas rīkotājiem ir tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus un foto stāstu akcijas apbalvojumus jebkurā laikā. Izmaiņu paziņošana tiks veikta tīmekļa vietnē http://www.draugiem.lv/VK_ESFprojektiun būs spēkā no publicēšanas datuma.

2.12.Dalībniekiem jāsaglabā attēlu kopijas oriģinālformātā. Visiem dalībniekiem jābūt tehniskāmiespējām iesniegt augstas izšķirtspējas fotogrāfijas. Attēlu oriģināliem jābūt ar pietiekamuizšķirtspēju, lai tos varētu izdrukāt kā kvalitatīvas fotogrāfijas 50x70 cm formātā.

3.Fotogrāfiju diskvalifikācija

3.1.Foto stāstu akcijas rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt un dzēst jebkuru fotogrāfiju no tīmekļa vietnes, kas neatbilst turpmāk minētajām prasībām. Jūs garantējat, ka augšupielādētās fotogrāfijas atbilst šādiem nosacījumiem:

 3.1.1.jūs esat fotogrāfijas vienīgais īpašnieks un autors;

3.1.2.jūs esat tiesīgs publiskot foto stāstu akcijai iesniegto fotogrāfiju un stāstu;

3.1.3.fotogrāfijā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu rosinoši, nepatiesi, maldinoši,aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, piedauzīgi, skandalozi, musinoši, pornogrāfiski vai zaimojoši motīvi;

3.1.4.fotogrāfija nesatur nekāda veida materiālus, kas attēlo vai varētu rosināt darbības, kurasuzskatāmas par noziedzīgu nodarījumu vai par kuru izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek pārkāptas tiesību normas;

3.1.5.fotogrāfija nav pretrunā ar autortiesībām, preču zīmēm, līgumtiesībām, trešās personas(fiziskas vai juridiskas) jebkāda cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām un neaizskarpersonas privātās vai sabiedriskās dzīves tiesības; turklāt jūsu fotogrāfija neatspoguļo:

3.1.5.1.trešām personām piederošas preču zīmes;

3.1.5.2.materiālus, kas aizsargāti ar trešām personām piederošām autortiesībām.

 3.2.Dalībniekam nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības viņš ir nopircis vai uz kurām viņš ieguvis tiesības tās izmantot no attēlu datubāzēm.

4.Vērtēšana un balvas

 4.1.Portāla draugiem.lv lietotāji tiek aicināti balsot par foto stāstu akcijas darbiem, nospiežot pogu „Man patīk” no 2013.gada 15. augusta līdz 2013.gada 9. oktobra plkst. 14.00. Foto stāstu akcijas rīkotāji fiksēs nodoto balsu skaitu 2013.gada 9. oktobrī plkst. 14.00 un noteiks uzvarētājus.

4.2.Foto stāstu akcijas balvas ir 2 biļetes „Līvu Akvaparka” apmeklējumam, kuras iegūs 5 foto stāstu akcijas dalībnieki, kuru fotogrāfija saņems visvairāk tīmekļa vietnes lietotāju balsu.

4.3.Foto stāstu akcijas rīkotāji pārbaudīs, vai uzvarējusī fotogrāfija attēlo kādas no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu aktivitātes vai rezultātus. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka fotogrāfija neattēlo Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu aktivitātes vai rezultātus, balvu piešķirs nākamai fotogrāfijai, kas ieguvusi visvairāk balsu skaitu un kas atbilst konkursa noteikumiem.

4.4.Foto stāstu akcijas rezultāti tiks atspoguļoti tīmekļa vietnē http://www.draugiem.lv/VK_ESFprojekti, kā arī foto stāstu akcijas rīkotāji informēs foto stāstu akcijas uzvarētājus, izmantojot portāla draugiem.lv iekšējo pastu.

4.5.Uzvarētāji balvas varēs saņemt ierodoties personīgi SIA „Comperio” birojā Rīgā, Balasta dambī 58/2. Balvas pa pastu netiks sūtītas.

4.6.Konkursa uzvarētāji piešķirto balvu nevar saņemt naudas izteiksmē.

 5.Izmantošanas tiesības

 5.1.LR Valsts kancelejai un LR Sabiedrības integrācijas fondam ir tiesības bez samaksas veikt fotogrāfiju un stāstu vai to fragmentu pirmreizēju, atkārtotu un neierobežotu izmantošanu citos darbos, kā arī to izplatīšanu, reproducēšanu, publiskošanu jebkādā veidā vai citādu izmantošanu pēc saviem ieskatiem bez saskaņošanas ar fotogrāfijas un stāsta autoru.

5.2.Jūs piekrītat piedalīties foto stāstu akcijas reklāmas pasākumos un apstiprināt, ka jūsu vārdu,uzvārdu, fotogrāfiju un stāstu bez papildu atlīdzības drīkst izmantot reklāmas un veicināšanas pasākumos.

5.3.Fotogrāfijas un stāstu autors apņemas neizmantot personiskās tiesības tajā skaitā uz autorību, vārdu un izlemšanu par darba izziņošanu, darba neaizskaramību, pretdarbību un darba atsaukšanu.