Dzīvības koks

Oficiālā lapa
Ieteikt
 32

Līdzdalībā dubultspēks

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” uzsākusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma”  projekta „Atbalsts pacientu biedrības „Dzīvības koks” darbībai onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku pilsoniskās apziņas veicināšanā- „Līdzdalībā dubultspēks”. Projekta mērķis: veicināt hronisko slimību pacientu (onkoloģisko pacientu) un viņu tuvinieku aktīvu un apzinātu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, pilsoniskās apziņas veidošanā, nodrošinot līdzdalību demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības procesos (pacienta pašapziņas, uz cilvēka vajadzībām orientētas veselības aprūpes veidošana) visos politikas līmeņos (nacionālajā un reģionālajā) rīcībpolitikas ietekmē un lēmumpieņemšanā. Projekta īstenošanas periods: 16.07.2013. līdz 31.12.2015., kas sadalīta periodos pa gadiem.Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas (tai skaitā katra gada darba plāna īstenošanai plānotās izmaksas) ir  40 968,10 LVL jeb 58 292, 34 EUR. Maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms, ko var saņemt projekta īstenšanai ir 36 871,29 LVL jeb 52 463,12 EUR.

2013.gadaa darba plāna aktivitātes ir mērķtiecīgas un pēctecīgas,lai virzītos uz kopējo mērķi- veicināt hronisko slimību pacientu (onkoloģisko pacientu) un viņu tuvinieku aktīvu un apzinātu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, pilsoniskās apziņas veidošanā, nodrošinot līdzdalību demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības procesos (pacienta pašapziņas, uz cilvēka vajadzībām orientētas veselības aprūpes veidošana) visos politikas līmeņos (nacionālajā un reģionālajā) rīcībpolitikas ietekmē un lēmumpieņemšanā. Latvijā kopā katru gadu ar onkoloģiskām slimībām saslimst vairāk nekā 11 000 cilvēku, pavisam reģistrā vir vairāk nekā 64 000 cilvēku, taču biedrības aktivitātes pagaidām aktīvi ir no 300- 500 cilvēkiem, tas nozīmē, ka soli pa solim jāpanāk vēl lielāka pacientu un viņu tuvinieku iesaiste aktivitātēs. Tāpēc nepieciešams attīstīt "dzīvības koks" reģionālo nodaļu tīklu, sākot ar pilsētām, kur ir onkoloģiskās klīnikas (Liepāja, Daugavpils).

Tāpat, ja runājam par onkoloģiju, tā ir 2. biežākais saslimstības un nāves iemesls aiz sirds un asinsvadu slimībām. Tāpēc biedrības gada darba plāna aktivitātes ir vērstas:
1) uz biedru skaita palielināšanu- paredzēta biedru apvienību/ atbalsta grupu veidošana reģionos, lai nodrošinātu biedrības darbību arī ārpus Rīgas;
2) uz esošo biedru iesaisti un aktivitātes veicināšanu- veicinot  iesaisti sabiedriskās aktivitātēs kā brīvprātīgajiem vai dalībniekiem, organizējot sanāksmes 1x mēnesī, kā arī nodrošinot regulāru informācijas apriti, izmantojot e-pasta listes un www.dzivibaskoks.lv;
3) uz iesaisti vispār pilsoniskās sabiedrības apziņas veidošanā. Lai panāktu, ka arī pacientu organizācijas (onkoloģisko pacientu) veicina vispār nevalstisko organizāciju sektora attīstību, kā arī veido savu pašapziņu kā aktīvi sabiedrisko un politisko procesu dalībnieki, gada darba plānā paredzēta iesaiste dažādos politikas instrumentos, kas ļauj ietekmēt un sekot rīcībpolitikas procesam: paredzēta aktīva līdzdalība MK un NVO sadarbības memoranda Padomes ietvaros, paredzēta aktīva dalība NVO Konsorcija ietvaros, kas apvieno sevī dažādu nozaru NVO, tādējādi veicinot pārnozaru izpratni par procesiem kopumā; paredzēta aktīva dalība starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos, kas ir svarīgs informācijas un izpratnes avots par veselības aprūpes procesiem kopumā.
4) Gada darba plānā paredzēta jaunā pakalpojuma- psihosociālās rehabilitācijas tālāka ieviešana, kas arī ir instruments vispār biedrības biedru skaita vairošanai, jo cilvēki pēc rehabilitācijas programmām paliek biedrības atbalstītāju un aktīvo biedru skaitā. 2013.gadā notika 2 psihosociālās rehabilitācijas nometnes, nodrošinot vismaz 48 cilvēku rehabilitāciju, tāpat tiek attīstīta savstarpējā atbalsta grupu ideja, attīstot to gan Rīgā (izveidojot 2-as grupas), kā arī reģionos (vismaz 4 grupas). Tas nozīmē, ka vēl vismaz 100 cilvēki aktīvi iesaistīsies aktivitātēs. Tāpat tiks turpināts darbs pie psihosociālās rehabilitācijas centra „Spēka Avots” izveides Dignājā, Jēkabpils novadā. Darbs tiks veikts pieejamā finansējuma ietvaros (ziedojumi, projejti), kā arī tiks meklētas citas iespējas, kā attīstīt projektu. Šī gada ietvaros paredzēts sagatavot pilnu tehnisko projektu, uzsākt iekštelpu rekonstrukciju (~500 m2), kā arī jumta rekonstrukciju. Lai veiktu visu nepieciešamo, noslēgts nomas līgums ar Jēkabpils novada domi.
5) Lai attīstītu psihosociālo rehabilitāciju, kā arī vispār onkoloģiskās aprūpes kvalitāti, paredzētas veikt interešu aizstāvības (lobija) aktivitātes VM, LM, Saeimā, kā arī paredzēts sekot līdzi izmaiņām likumdošanā, lai varētu nodrošināt pacientu interešu aizstāvību, centrā izvirzot cilvēka dzīves kvalitātes jēdzienu. Lai veicinātu izpratni par onkoloģiju kā hronisku slimību, kā arī nodrošinātu informētību par jautājumiem, kas saistīti ar biedrību, kā arī sniegtu informāciju sabiedrībai, tiks uzturētas un attīstītas mājas lapas www.dzivibaskoks.lv, www.veselibaspolitika.lv, sagatavota un izdota avīze „Pacientu balss”(2 numuri) , kas tiek izplatīta poliklīnikās, veselības centros un biedrības aktivitātēs, sagatavoti un novadītas vismaz 4 interneta tiešsaistes „Pacienta padomnieks”, kur nozares speciālisti stāsta par aktualitātēm, kā dzīvot pēc hroniskas slimības, tāpat tiks veidoti informatīvs materiāls „Pirmā palīdzība, kad uzzināta diagnoze-vēzis”, lai sniegtu pēc iespējas plašu informāciju par vēzi- pacientam (ko darīt, ja uzzina diagnozi), kā arī buklets "Atklāti par vēzi", kur par šo slimību būs runāts no ģimenes skatu punkta. Kopumā materiāli nodrošinās informācijas apjomu, kas līdz šim nav bijis pieejams.
6) Informatīvās kampaņas un līdzekļu piesaistes aktivitātes, lai informētu sabiedrību par krūts vēža risku ( Rozā letītes mēnesis – oktobris), kā arī organizētu līdzekļu vākšanu psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei. Kopumā aktivitātes aptvers visu 2013.gadu, līdz ar katru aktivitāti, tiks veikti arī informējošie pasākumi, gan nacionālajos, gan reģionālajos medijos, kā arī citu NVO un dažādu sadarbības institūciju, piemēram, Jēkabpils novada mājas lapā. Veikto pasākumu kopums ir unikāls Latvijai. Atbalsta grupas, reģionālās nodaļas, iesaiste rīcībpolitikas veidošanā nacionālā un reģionālā līmenī- to nedara neviena cita onkoloģisko pacientu biedrība! Savukārt, runājot par situāciju citās Eiropas Savienības („vecajās”) valstīts, tad tur  psihosociālā rehabilitācija ir onkoloģiskās aprūpes neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to arī jaunajās dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā, tas kļūst aizvien aktuālāks jautājums, par to tiek runāts arī starptautiskās konferencēs un semināros, piemēram, Eiropas krūts vēža organizāciju apvienībā „Europa Donna” (kuras dalīborganizācija ir arī „Dzīvības koks”). Liela nozīme projekta realizācijā ir arī tam, ka tam ir nacionāls raksturs (tiek aptverta visa Latvija), kā arī iesaistītas pašvaldības (piemēram, Jēkabpils novads, Rīgas pašvaldība u.c.). Tāpat svarīgi ir informatīvie materiāli- bukleti, interneta lapas, kā arī e-pastu liste, uz kuru tiek sūtītas biedrības aktualitātes. Tās ir populāras un vajadzīgas, jo biedrības lapas apmeklējums mēnesī ir apmēram 3000 unikālie lietotāji, tas nozīmē, ka informācija ir svarīga un nepieciešama.  Kopumā projekta realizācija viennozīmīgi veicinās gan pacientu pašapziņu, gan dzīves kvalitātes celšanos, kā arī veicinās aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības un demokratizācijas procesu veicināšana un stiprināšanā, tajā pašā laikā tiks ielikts pamats turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu biedrības aktivitāšu attīstību.txt_435783_uber
"Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija"

"Šī mājas lapas sadaļa izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par draugiem lapas sadaļas "Līdzdalībā dubultspēks" saturu atbild onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""