Microsoft Partners in Learning

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 3

Microsoft Partners in Learning Skolu pētījuma rīks – iespēja novērtēt un attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamo iemaņu apguvi skolā

Cilvēki visā pasaulē diskutē par nepieciešamību mainīt izglītības sistēmu atbilstoši dzīves realitātei un darbam 21. gadsimtā. Runa nav tikai par efektīvu tehnoloģiju izmantošanu, bet arī par izglītības sniegšanu bērniem, kas aktīvi piedalās mācību procesā un izrāda iniciatīvu mācību vielas apguvē.


Bet kā skolas vadītājs vai skolotājs var panākt šīs izmaiņas savā skolā un klasēs? Kā var novērtēt panākumus? Tie ir jautājumi, kas svarīgi ikvienam skolas vadītājam un pedagogam, kam rūp izglītības kvalitāte un skolas attīstība ilgtermiņā.


Izglītības pētījumi skaidri pierāda, ka skolēna sniegums mainās atkarībā no tā, ko pedagogi no viņa prasa. Lai attīstītu skolēnos 21. gadsimtam atbilstošas iemaņas, pedagogiem jāizstrādā mācību pasākumi, kuros šīs iemaņas ir nepieciešamas. Inovatīvu  mācīšanas  metožu izmantošana ir pirmais solis, lai uzlabotu zināšanu apguves procesu skolā un palīdzētu skolēniem attīstīt turpmākajai dzīvei un darbam  nepieciešamās iemaņas.


Lai palīdzētu skolām izprast, ko praksē nozīmē izglītības sistēmas pārveide, tika izveidota  programma Partners in Learning School Research. Programmas galvenais uzdevums ir palīdzēt visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm izveidot kopīgu priekšstatu par inovatīvu mācību procesu skolā. Tā var nodrošināt mērījumus inovācijām ne tikai skolas vadībai, bet visai skolas kopienai pilsētas/novada līmenī.


Šajā programmā iekļautā metodika ir no rūpīgi izstrādāta starptautiska izpētes projekta Innovative Teaching and Learning Research (ITL; Inovatīvas mācīšanas un mācīšanās izpēte; www.itlresearch.com), tā ir ilggadēja globāla pētniecības programma, kuru atbalsta Microsoft Partners in Learning. ITLpēta inovatīvas mācību metodes, apstākļus, kas ļauj pedagogiem mācīt jaunos veidos, un rezultātā iegūto saistību ar skolēnu prasmēm un iemaņām 21. gadsimtam. Eksperimentālajā pētījumā no 2009. līdz 2010. gadam piedalījās  Somija, Indonēzija, Krievija un Senegāla. Nākamajā gadā pētījums paplašinās un tajā iesaistās arī Austrālija, Meksika,  Apvienotā Karaliste un ASV.


Pētījuma projekta ietvaros tiek pētīta sarežģītā ietekmes ekosistēma, kas veido mācību procesu valsts, skolas un atsevišķu klašu kontekstā. Konceptuālā struktūra zemāk redzamajā shēmā (1.att.) uzsver vairākus faktorus, kuru saistība ar mācību metodēm un padziļinātu apmācību ir pierādīta plašos iepriekšējos pētījumos.

gal_268084898_large

Katrs no inovatīvo mācību metožu trim elementiem tiek pētīts un mērīts atsevišķi sistēmas Partners In Learning School Research  aptaujās. Sīkāka informācija un šo koncepciju definīcijas ir pieejamas adresē www.itlresearch.com. IKT integrācija tiek apskatīta kā būtisks priekšnosacījums inovatīva mācību procesa nodrošināšanai.


 Inovatīvas mācīšanas elementi

Tika daudz diskutēts par apzīmējuma „inovatīvs" lietojumu šo mācību metožu apvienošanas kontekstā, jo uz skolēnu orientēta pedagoģija un mācību procesa norise ārpus klases ir jēdzieni, kas pastāv jau sen. Jēdziens „inovatīvs” šajā kontekstā apzīmē esošu paņēmienu apvienošanu jaunos veidos, lai risinātu problēmas. Tas nozīmē šo pedagoģisko elementu apvienošanu ar tehnoloģiju, jo, kā uzskatīja pētījuma autori, tas var radīt inovatīvus risinājumus.gal_268084900_large


1.Uz skolēnu orientēta pedagoģija

ITL modelī uz skolēnu orientēta pedagoģija ietver mācīšanas un mācību metodes, kas paredz projektus, sadarbību, sekmē zināšanu uzkrāšanu, pieprasa pašregulēšanu un pašvērtēšanu. Turklāt šī pedagoģija ir:

•          Personalizēta, tā ļauj skolēniem izvēlēties un ir vērsta uz atsevišķu skolēnu.

•          Individualizēta, ļaujot skolēniem strādāt patstāvīgi un atbilstoši savām individuālajām mācību vajadzībām.

Katram no šiem elementiem eksistē dziļa iepriekšēju pētījumu bāze, kas sasaista tās ar pozitīviem rezultātiem, attīstot skolēnos 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes.


2.Mācību procesa norises paplašināšana arī ārpus klases

Šī koncepcija paredz mācību aktivitātes, kas atspoguļo darba grupu efektīvu darbu modernās organizācijās. Piemēram, mācību aktivitātes var izvērsties ārpus tradicionālajām klases robežām, iesaistot personas, kas nav klases kopienas dalībnieki (piemēram, vecākus, ekspertus, sabiedrības pārstāvjus), nodrošinot iespējas mācīties režīmā „24/7” (piemēram, veikt pētījumus ārpus klases), attīstot starppriekšmetu saikni un veicinot informētību par pasauli un kultūru izpratni.


3.IKT izmantošana mācīšanai un mācībām

Šī koncepcija paredz, ka skolotāji un skolēni mācību procesā izmantos IKT (Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas šeit nozīmē plašu tehnoloģisko instrumentu un resursu klāstu — datorus (tai skaitā klēpjdatorus), mobilos tālruņus, grafiku kalkulatorus, digitālās kameras, elektroniskās tāfeles, citu datoraparatūru, datorprogrammatūru (prezentāciju programmatūru, teksta apstrādes programmatūru un tabulas) un internetu.). Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ietekme var būt ļoti atšķirīga, atkarībā no pielietojuma pedagoģijā. Tāpēc šajā koncepcijā uzsvars tiek likts uz to, tiek izmantota IKT, un nevis uz to, vai tā tiek izmantota. Piemēram, ITL pētījumos tiek nošķirta tehnoloģiju pamata vai „iekalšanas” izmantošana no augstāka līmeņa tehnoloģiju izmantošanas, kad tehnoloģiju nodrošinātais potenciāls ļauj padziļināt skolēnu mācību procesu.


Kāpēc izmantot Partners in Learning School Research?

Pedagogi un izglītības sistēmu vadītāji visā pasaulē meklē veidus, kā uzlabot mācību procesu un pārveidot izglītības sistēmu, lai labāk sagatavotu jauniešus dzīves un darba izaicinājumiem 21. gadsimtā. Tomēr vairākumam skolu un pedagogu vēl nav kopīgu definīciju, kādas ir jaunās iemaņas, kas nepieciešamas skolēniem. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašlaik trūkst skaidras izpratnes vai piemēru, kā attīstīt skolēnos šīs iemaņas.


Tieši tāpēc tika radīta Microsoft pētījumu sistēma Partners in Learning School Research - pētniecības rīku komplekts, kas palīdz pedagogiem un skolu vadības pārstāvjiem izprast un vērtēt mācību procesu skolā un kuru skolas var izmantot, lai iegūtu uz datiem balstītu, praktiski izmantojamu pārskatu ar konkrētiem piemēriem, kā skola pati var izstrādāt savas inovatīvās mācīšanas un mācīšanās metodes, kas sekmētu mūsdienu tehnoloģiskajai videi nepieciešamo iemaņu apguvi.


Partners in Learning School Research sevī ietver šādus pašvērtējuma rīkus:

·elektroniska aptaujas anketa skolotājiem,

·elektroniska aptaujas anketa skolas vadībai,

·detalizēts skolotāju un skolas vadības aptauju rezultātu pārskats un salīdzinājums, ko aptaujas vadītājs saņem pa e-pastu,

·ieteikumi aptaujas organizēšanai un turpmākai darbībai,

·analīzes portāls, kas dod iespēju iegūt salīdzinošu ne tikai pārskatu par skolas rezultātiem, bet arī iespēju salīdzināt aptaujā iesaistīto skolu rezultātus reģiona mērogā (dati ir anonīmi).

 Aptaujas un pārskati ir pieejami latviešu valodā.


Ko no dalības aptaujā gūs skolas vadības komanda?

·Iespēja izprast inovatīvus mācīšanas un mācīšanās pasākumus, kuri būs noderīgi tieši jūsu skolai.

·Salīdzināt skolu vadības pārstāvju un pedagogu perspektīvas attiecībā uz šīm metodēm.

·Iespējas apskatīt jūsu skolas rezultātus, salīdzinot ar citu reģiona vai valsts skolu rezultātiem.

·Ieskats, kā ar ieguldījumu tehnoloģijā palīdzību padarīt efektīvāku skolēnu apmācību.

·Dati, kas palīdzēs pedagogu profesionālajā attīstībā un skolas investīciju lēmumu pieņemšanā.

·Inovatīvu mācīšanas metožu piemēri.

·Pamats dialogam starp pedagogiem, vecākiem, skolēniem un citiem kopienas locekļiem par mācīšanas un mācīšanās metožu pārveidi.


Kāds ieguvums būs pedagogiem?

·Skaidras definīcijas un piemēri, kas rāda, ko praksē nozīmē 21. gadsimta iemaņu mācīšana.

·Kopīga valoda inovatīvu mācību metožu apspriešanai un sadarbībai ar citiem pedagogiem un skolas vadības pārstāvjiem.

·Idejas un piemēri, kā pieņemt profesionālus attīstības lēmumus un saskaņā ar tiem rīkoties.

·Iespējas izmantot pārskatus un datus saviem pētījumiem par mācīšanu.


Kā notiek pētījuma veikšana?

Lai novērtētu panākumus, ir svarīgi katrai skolai noteikt atskaites punktu, novērtējot tās pašreizējās mācību metodes, un tad vērot un vērtēt, kā šīs metodes katru gadu mainās.  Par šādu atskaites punktu var kļūt šis pētījums, kuru skola var organizēt sev vēlamā laikā.


Pedagogi un skolas vadības pārstāvji aizpilda īsas aptaujas, kuru aizpildīšana aizņem aptuveni 15 minūtes. Atbildes uz aptauju jautājumiem ir konfidenciālas un anonīmas. Sistēma Partners in Learning School Research ir bez maksas, tā ir automatizēta un prasīs no pedagogiem un skolas vadības pārstāvjiem maz laika, toties 24 stundu laikā kopš aptaujas aizpildes brīža nodrošinās katrai skolai pārskatu, kas sniedz bagātīgu rezultātu analīzi.


Nākamā shēma attēlo aptauju aizpildīšanas procesu.


gal_268084904_large

Izmantojot Microsoft Partners in Learning un ITL Research materiālus, informāciju sagatavoja Zane Matesoviča, Microsoft izglītības programmu vadītāja Latvijā.


Sīkāka informācija par Skolu pētījumu un tā ieviešanas iespējām skolā: a-zanem@microsoft.com