Reklāmas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā interneta portālā www.draugiem.lv (turpmāk tekstā – Portāls) tiek izvietota reklāma.

1. Portālu uztur un administrē SIA Draugiem, reģ. Nr. 40003737497 (turpmāk tekstā – Draugiem.lv).

2. Reklāmas devējs (par reklāmas devēju Noteikumu izpratnē tiek uzskatīts arī reklāmas izgatavotājs un persona, kas reklāmas devēja uzdevumā, piesaka, izplata, izvieto vai apmaksā reklāmu) ir pilnībā atbildīgs par reklāmas saturu un atbilstību normatīvajiem aktiem un tiesībām izplatīt informāciju (tajā skaitā pret trešajām personām). Reklāmas devējs ir pilnībā atbildīgs par neatbilstošas (neatļautas) reklāmas publicēšanu (tajā skaitā, bet ne tikai uzņēmuma nosaukums, preču zīme, domēns un tml.).

3. Reklāmā (arī reklamētajā interneta vietnē, uz kuru ved reklāma) aizliegts iekļaut saturu, kas:
 • 3.1. ir maldinošs, aizskarošs, vulgārs, ķengājošs, izraisa naidu vai aicina uz vardarbību;
 • 3.2. aizskar vai pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, preču zīmes u.c.);
 • 3.3. satur datorvīrusus vai kaitē datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • 3.4. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura, vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā (iepriekš rakstiski vienojoties ar Draugiem.lv, ir iespējams ievietot šāda rakstura reklāmu izvietošanai laikā no plkst. 23:00 līdz 06:00 auditorijai virs 18 gadiem);
 • 3.5. reklamē konkursu vai zīmolu lapu sekotāju vākšanu kādā no konkurējošiem sociāliem tīkliem, kā arī reklamē Portālā piedāvātajiem pakalpojumiem konkurējošus produktus vai pakalpojumus;
 • 3.6. ir politiskā reklāmā un/vai politiskā aģitācija;
 • 3.7. reklamē tabakas izstrādājumus, kā arī auditorijai līdz 18 gadiem – alkoholiskos dzērienus;
 • 3.8. reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem;
 • 3.9. reklamē preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licences vai atļauja;
 • 3.10. reklamē apmaksātu darbu, sākumā prasot kandidāta vai darbinieka nodevu, ieguldījumu vai iemaksu;
 • 3.11. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdveida shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu u.tml.;
 • 3.12. reklamē reliģiju, reliģiskas organizācijas, reliģiskus pasākumus u.tml.;
 • 3.13. Draugiem.lv interpretācijā pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;
 • 3.14. ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas, vai kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.
4. Draugiem.lv ir tiesības bez reklāmas devēja brīdināšanas un bez jebkādiem paskaidrojumiem neizvietot reklāmu vai jebkurā brīdī izbeigt reklāmas izvietošanu, ja reklāma ir neatbilst šiem Noteikumiem vai normatīvajiem aktiem vai reklāmdevēja darbības ir pretrunā normatīvajiem aktiem.

5. Ja tiek reklamēti abonēšanas preces vai pakalpojumi, tad reklāmas devējam ir pienākums reklāmā pievienot informāciju par šiem pakalpojumiem (t. sk. par atteikšanos no preces vai pakalpojuma).

6. Ja Draugiem.lv Ievēros Noteikumus, tad Draugiem.lv neatbild par jebkādiem zaudējumiem. Draugiem.lv neatbild par netiešiem, nejaušiem, ieņēmumu zaudējumiem, finansiāliem vai zīmola prestiža zaudējumiem. Jebkurā gadījumā Draugiem.lv atbildība par zaudējumiem ir ierobežota summas apmērā, ko reklāmas devējs ir samaksājis par attiecīgo reklāmu.

7. Ja par reklāmu ir veikta priekšapmaksa, tad Draugiem.lv neatmaksā jau iemaksātās summas (piemēram, reklāma neatbilst Noteikumiem vai reklāmas devējs nav izmantojis visu reklāmu). Šādā gadījumā reklāmas devējam, saskaņojot ar Draugiem.lv, ir tiesības mainīt reklāmu, piemēram, reklāmas veidu, reklamējamo preci vai pakalpojumu u.tml.

8. Reklāmas devējam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Draugiem.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai zaudējumiem, pretenzijām, kuras ir celtas vai varētu tikt celtas pret Draugiem.lv un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar reklāmas devēja reklāmu.

9. Ja reklāma tiek pieteikta, izvietota vai apmaksāta no Portāla lietotāja profila, tad šādā gadījumā reklāmas devējs un attiecīgā profila lietotājs ir solidāri atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas no attiecīgā(-o) lietotāja(-u) profila(-iem), t.sk., ja Portāla lietotāja autorizācijas dati ir kļuvuši zināmi trešajām personām.

10. Reklāmas pieteikšana, reklāmas apmaksas veikšana, reklāmas izvietošana vai Noteikumu apstiprināšana tiek uzskatīta par pilnīgu reklāmas devēja piekrišanu šiem Noteikumiem un attiecīgās reklāmas prasībām, cenām, parametriem, t.sk., visām veiktajām izmaiņām. Reklāmas devējs apliecina, ka tas ievēros Noteikumus.

11. Draugiem.lv ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Noteikumos, vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā vai par to tiek paziņots reklāmas devējam (atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk).

12. Visi strīdi starp Draugiem.lv, reklāmas devējiem, Portāla lietotājiem un trešajām personām tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus šādā veidā neizdodas atrisināt, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc Draugiem.lv juridiskās adreses.

13. Jebkāda veida sūdzības, ieteikumi un ierosinājumi nosūtāmi uz e-pastu: reklama@draugiem.lv.