Cirvis

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 59

Labās prakses principi mežsaimniecībā

- Īpašumā apzināti bioloģiski augstvērtīgi meži un nodrošināta to aizsardzība.

- Mežaudzes apsaimniekošana veikta pēc iespējas ņemot vērā katram meža tipam raksturīgās dabiskās īpatnības. Meža apsaimniekošana pēc iespējas veikta pa nogabala dabiskajām robežām.

- Meža apsaimniekošanā nodrošināta saudzīga dabas struktūru (meža un lauka, purva, ūdens saskares joslas, avotaines, purva, upes vai ezeru salas, gravas, lauces utt.) apsaimniekošana. Saimnieciskās darbības rezultātā, netiek ietekmēta vai maksimāli mazināta ūdensteču, ūdenstilpu, avotaiņu, purvu, virsāju, smiltāju, meža pļavu funkcionalitāte.

- Meža apsaimniekošanā saglabā meža ilglaicībai raksturīgās struktūras (atmiruši koki, koki bioloģiskā vecuma sasniegšanai, pameža koki un krūmi u.c.).

- Meža apsaimniekošanā pielieto metodes un tehnoloģijas pēc iespējas mazinot augsnes virskārtas bojājumus.

- Zemju hidromeliorāciju, infrastruktūru būvi, mēslošanu veic pamatojoties uz ekoloģiskās ekspertīzes rezultātiem un ieteikumiem, maksimāli mazinot ietekmi uz vidi.

- Meža apsaimniekošanā nelieto ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

- Saimnieciskā darbība ierobežota zīdītāju un putnu vairošanās laikā.

- Jaunu apmežojumu veidošana veikta, tuvinot apmežoto platību meža dabiskam veidolam.Citi resursi

www.fsc.lv - informācija par FSC (Forest Stewardship Council). FSC ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

www.pdf.lv/mezi/sakums.html - virtuāla pastaiga Pasaules Dabas Fonda meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās. Uzzināsiet saimnieku pieredzi, strādājot ar izlases cirtes metodēm. Materiāls sniedz vērtīgus padomus videi draudzīgā meža apsaimniekošanā.

Informatīvs materiāls "Padomi meža saimniekam" - http://www.pdf.lv/uploads/dokumenti/padomi_meza_saimniekam.pdf