Cirvis

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 59

Mērķis un nolikums

Konkursa mērķis

Sniegt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam piedalīties labākas meža apsaimniekošanas veicināšanā, aktualizējot videi nedraudzīgas prakses piemērus mežā.Konkursa nolikums
Ikviens var iesniegt attēlus un/vai informāciju par videi nedraudzīgu rīcību četrās nominācijās.
1. Nominācijas:
Cirvju klubs: vizuāli materiāli (videoklipi) vai rakstīti citāti ar publiskiem politiķu, amatpersonu vai žurnālistu izteikumiem, kas propagandē videi nedraudzīgu mežu apsaimniekošanu;
Tautas cirvis: viss, par ko sāp sirds (nocirstais mežs sabojā ainavu, izcirstas sēņošanas vietas, utt.);
Gaļas cirvis: mežu ciršana putnu un citu dzīvnieku vairošanās sezonas laikā un vietās (putnu ligzdošanas laikā, briežu baura vietās utt.);
Tētis Cirvis: gadījumi, kad notiekošā mežu apsaimniekošana ir redzamā pretrunā ar dabu saudzējošas mežsaimniecības principiem*.

2. Iesūtot attēlus B, C, D nominācijām, nepieciešams norādīt šādu papildus informāciju: 
- pagasts, kur veikta videi nedraudzīgā rīcība;
- vēlams iespējami precīza darbības vieta (kvartāls, nogabals vai citas koordinātas);
- attēlu uzņemšanas datums;
- īss videi nedraudzīgās rīcības raksturojums;
- ja zināms, meža īpašnieka vai apsaimniekotāja un darbu veicēja vārds vai nosaukums (netiks publiskots pirms vietas pārbaudes).

3. Iesūtot materiālus A nominācijai "Cirvju klubs", jānorāda avots no kura citāts iegūts. Citāti bez pārbaudāmām norādēm netiek publiskoti. 

4. Nominācijās A, C un D tiek publicēti tikai attēli (vai citāti) ar "gadījumiem", kas nav vecāki par diviem gadiem. 

5. B nominācijā „Tautas cirvis” iespējams arī iesūtīt fotouzņēmumus kā vēstures liecības, kas parāda mežu pirms tā nociršanas un pēc (vienalga - pirms gada, divdesmit gadiem vai vēl senākā pagātnē). Šiem attēliem lūdzam norādīt uzņemšanas vietu (pagastu) un gadu.

6. Ja pretendējat uz to, ka dokumentēts ir kāds likuma pārkāpums, lūdzam pievienot pierādījumus - policijas izziņu par kriminālprocesa ierosināšanu, amatpersonu sagatavotu protokolu vai tml., kā arī savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un derīgu e-pasta adresi. 

7. Fotoattēlus, videoklipus un citātus, kā arī nepieciešamo papildus informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: cirvim@gmail.com. Visa iesūtītā informācija tiek izskatīta un, ja tā ir atbilstoša nominācijām, tā tiek publiskota galerijās un nodota vērtēšanai.

8. Iesūtītāju e-pasta adrese vai cita norādītā personīgā informācija netiek publiskota vietnē, ja vien iesūtītājs nav norādījis pretējo.

9. Vietne ir interaktīva un A,B,C  nomināciju „uzvarētājus” izšķir publisks balsojums.

10. D nominācijas „uzvarētājus” nosaka ekspertu komisija.

11. Iesūtītājs uzņemas atbildību par iesūtītās informācijas patiesumu.