VIENOTĪBA

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 13

Jaunā Vienotība programma Eiropai

Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA Eiropas komanda ir enerģiska,
kompetenta un pieredzējusi
. Ciešā sadarbībā ar Latvijas Saeimu un
valdību, godam pārstāvēsim mūsu valsti, spēsim aizstāvēt Latvijas intereses
Eiropas Savienībā. JAUNĀ VIENOTĪBA pārstāv Eiropas ietekmīgāko
politisko spēku
– Eiropas Tautas partiju, kas nodrošina labākas iespējas
panākt atbalstu Latvijas tautas vajadzībām.

Mums rūp Eiropas nākotne, jo droša un pārtikusi Latvija var pastāvēt un
plaukt tikai vienotā Eiropā. JAUNĀ VIENOTĪBA turpinās nostiprināt Latvijas
vietu Eiropas kodolā.

Eiropas ekonomika aug, tomēr jau tagad jāstiprina ekonomikas noturība
pret iespējamiem satricinājumiem. Turpināsim darbu pie Eirozonas reformām,
kuras stabilitāte un sekmīga attīstība ir priekšnoteikums Latvijas
izaugsmei
. ES ekonomiskās politikas prioritātes – investīciju veicināšana,
strukturālās reformas konkurētspējas nostiprināšanai un atbildīga fiskāla
politika, ir svarīgas Latvijas attīstībai.

JAUNĀ VIENOTĪBA aktīvi strādās pie ES daudzgadu budžeta 2021.-
2027.gadiem, panākot Latvijas interesēm atbilstošu finansējuma apjomu.

ES kohēzijas politika joprojām nodrošinās nozīmīgākās investīcijas Latvijas
izaugsmei
un infrastruktūras attīstībai.

JAUNĀ VIENOTĪBA panāks maksimāli iespējamo kohēzijas finansējuma
apjomu
, kā arī ES finansējumu “Rail Baltica” projekta turpināšanai,
enerģētiskās neatkarības stiprināšanai un emisiju samazināšanai.
Vienlaikus aktīvi izmantosim InvestEU programmas sniegtās iespējas.

Latvijai ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas lauku teritoriju attīstībā,
reģionu ekonomikas un uzņēmējdarbības stiprināšanā. Tāpēc no ES fondiem
panāksim atbilstošu finansējumu ilgtspējīgai lauku attīstībai, kā arī tuvināsim
lauksaimniecības tiešmaksājumus ES vidējam līmenim.

Eiropas Sociālā fonda līdzekļus efektīvi izmantosim nabadzības un
ienākumu nevienlīdzības mazināšanai
, kā arī veicināsim iedzīvotāju, t.sk.
jauniešu nodarbinātību. Ar ES atbalstu tiks sekmēta Latvijas iedzīvotāju
reemigrācija.

Uzlabosim Latvijas zinātnieku iespējas piesaistīt finansējumu no ES
programmām, nosakot kritērijus taisnīgākai līdzekļu sadalei starp dalībvalstīm.
Zinātnes un inovāciju attīstība un sasaiste ar reālo ekonomiku ir
priekšnoteikums tam, lai Latvijas ekonomika turpinātu augt un pārvarētu t.s.
vidējo ienākumu slazdu, tuvinoties Eiropas attīstīto ekonomiku līmenim.
Vienota ES digitālā tirgus izveide būs prioritāte, vienlaikus stiprinot
kiberdrošību. ES jāvirza starptautiskas vienošanās, lai tiesiski regulētu digitālo
telpu un pasargātu personu datus no negodīgas izmantošanas.

JAUNĀ VIENOTĪBA vērsīsies pret Austrumeiropas patērētāju
diskrimināciju
jeb preču t.s. “duālo” kvalitāti.

Eiropas drošības un ārpolitikā JAUNĀ VIENOTĪBA iestāsies par stipru un
rīcībspējīgu
Eiropu, sadarbību ar NATO, kopīgās un Latvijas drošības
stiprināšanu
. Turpināsim attīstīt sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm.
Liksim lietā savas zināšanas, lai ierobežotu Krievijas agresīvo ārpolitiku un
pasargātu Eiropas demokrātijas no manipulācijām ar viltus ziņām. Atbalstīsim
ciešāku ES sadarbību likuma varas un tiesiskuma stiprināšanā. Iedzīvotāju
drošībai un labklājībai ir svarīgi nepieļaut, ka Eiropas stratēģiskie uzņēmumi
nonāktu nedraudzīgu trešo valstu kontrolē. Efektīva Eiropas robežu kontrole,
ko nodrošina dalībvalstu sadarbība un ES finansējums, būs nozīmīga
prioritāte. ES ir jāpiemēro sava ekonomiskā palīdzība un ietekme, lai novērsu
nelegālo imigrāciju tās izcelsmes valstīs.

Latviešu valodas, kultūras un latviskās identitātes stiprināšana ir daļa no
Eiropas valodu un kultūras daudzveidības kopšanas. Veicināsim kopīgu
izpratni par Eiropas vēsturi, abu totalitāro režīmu noziegumu nosodīšanu un
vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu.

Mēs lepojamies ar Latvijas tautas uzņēmību un sasniegumiem. Mēs
protam atšķirt patriotismu no šaursirdīga nacionālisma, tukšu populismu no
lietišķas nākotnes vīzijas.

Mēs esam par stipru un lemt spējīgu Eiropu, kurā Latvijas balss ir
ietekmīga un labi sadzirdama.