VIENOTĪBA

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 13

Par VIENOTĪBU

Mēs esam apvienojušies kopīgam mērķim: veidot tādu Latviju, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela un droša par nākotni. Tādu Latviju, kurā cilvēks var piepildīt savas dzīves mērķus, būt brīvs, radošs, veiksmīgs, kur katrs apzinās un uzņemas atbildību par savu izvēli un rīcību. Kur valsts veicina sadarbību, kas saliedē sabiedrību un garantē sociālo stabilitāti un drošību. Veidot Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, tādu, kuru raksturo laba pārvaldība, tiesiskums, sociālais atbildīgums. Tādu, par kuru var teikt, ka tā ir radošuma, uzņēmīguma un uzņēmējdarbības valsts, ka tā ir dzīvīgi zaļa un ekoloģiska valsts un ka šajā valstī dzīvo stipras gribas cilvēki. Mūsu mērķis ir Latvija - progresīva un ilgtspējīga valsts.


Mūs vieno kopīgas vērtības

Mēs esam par:
- Godīgu, atbildīgu un kompetentu politiku
- Cieņu pret cilvēku, toleranci un rosīgu pilsonisko sabiedrību
- Sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku
- Kvalitatīvas izglītības, veselības aprūpes un sociālā atbalsta pieejamību
- Efektīvu valsts pārvaldi
- Nodokļu politiku, kas veicina modernu tautsaimniecības attīstību
- Nacionālu, demokrātisku valsti Rietumu sabiedrībā


Mēs esam par Latviju - brīvu no korupcijas, oligarhu varas un vadonisma.


Mēs esam pārliecināti, ka, nodrošinot līdzsvaru starp mūsu partiju pārstāvētajām Eiropas liberālajām, konservatīvajām un sociālajām vērtībām, kuras ietver gan tirgus konkurenci, gan spēcīgas vidusšķiras izveidošanu un solidāru sociālā atbalsta sistēmu, īstenojot godīgu un atbildīgu politiku, ir iespējams sasniegt mūsu mērķus un panākt ilgtspējīgu Latvijas valsts un sabiedrības attīstību.


Mēs esam gatavi smagam darbam

Mēs apzināmies, ka mūsu atbildība ir pārvarēt krīzi – ekonomisko un uzticības krīzi.


Mēs uzskatām, ka nepiedodami bija tas, ka, atgūstot savu vietu Eiropā un kļūstot par Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti, netika radīti jauni mērķi, ap kuriem konsolidēt mūsu valsts turpmāko attīstību un izaugsmi.


Ekonomiskās krīzes smagums atgādināja, cik labklājība viegli nāk un zūd, ja tā nav ilgtspējīga. Latvijas tautsaimniecība nav pietiekami konkurētspējīga ne reģionālā, ne globālā mērogā. Straujo attīstības gadu valdībām nav bijis redzējuma par Latvijas attīstību, tās nav parūpējušās par valsts budžeta rezervju veidošanu, ir pieļāvušas ievērojamu budžeta deficītu, tāpēc Latviju globālā finanšu un ekonomiskā krīze ir skārusi īpaši smagi.


Mēs apzināmies, ka šādā situācijā nevar būt vieglu un vienkāršu risinājumu, bet tieši tas liek mācīties no kļūdām un veidot labāku Latviju.

Mūsu mērķis ir plaukstoša 21. gadsimta Latvija

Mēs veidosim tādu Latviju, kurā katrs cilvēks var piepildīt savus dzīves mērķus, un smags darbs tiek atalgots. Latviju, kurā cilvēki sadarbojas, lai sasniegtu kopējus mērķus, kur stiprākais palīdz vājākajam, kur cilvēkus vieno savstarpēja cieņa, iecietība un solidaritāte, kur neviens cilvēks nav pamests nelaimē.


21. gadsimta Latvijai ir jābūt taisnīgi un labi pārvaldītai valstij, kur politiķi atbildīgi pārstāv un aizstāv sabiedrības intereses.


21. gadsimta Latvijai ir īpaša vieta Rietumu saimē un pasaulē neatkārtojamās savpatnības dēļ. Sargāt, attīstīt un nostiprināt latviešu valodu, latvisko kultūrtelpu, nacionālo identitāti ir mūsu pienākums. Vienlaikus Latvijai ir nepieciešams visu šeit dzīvojošo tautību kultūras pienesums, bagātība daudzveidībā.


Latvijas valstij ir jābūt tādai, lai Latvijas cilvēki spētu pašapzinīgi un zinoši izmantot 21. gadsimta atvērtās pasaules iespējas.


Mūsu prioritātes ir:

- Izglītots un uzņēmīgs cilvēks
Izglītotība ir vienīgais iespējamais Latvijas izaugsmes dzinējspēks. Vienīgi uzņēmīgums, jaunrade un izcilība var kļūt par katras izglītības, pārvaldes vai biznesa organizācijas sekmīgu attīstības dzinuli. Nepieciešams koncentrēt resursus un kompetenci, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējo izglītību, ar tautsaimniecības vajadzībām pamatotu arodizglītību un fokusētu augstākās izglītības piedāvājumu.


- Ilgtspējīga izaugsme un strauja izeja no krīzes
Piecos gados ir jāsasniedz stabila Latvijas ekonomikas izaugsme, nodrošinot pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām, atbalstot mazo un vidējo uzņēmumu veidošanu, pašnodarbinātības iniciatīvas, tādējādi veicinot bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Nepieciešams atbalstīt uzņēmējdarbības eksportspēju, inovācijas un pašmājās ražoto un veidot nodokļu politiku, kas samazina nodokļu slogu darbaspēkam un veicina ekonomikas izaugsmi. Ir jāturpina Valda Dombrovska valdības iesāktais, izvedot valsti no maksātnespējas, atgūstot ārvalstu partneru uzticēšanos Latvijai, samazinot uzblīdušo un dārgo valsts pārvaldi un veidojot sabalansētu valsts budžetu.


- Sociāli iekļaujoša, vesela un solidāra sabiedrība
Ir jāmazina nabadzība un izstumtība, nodrošinot atbalstu grūtībās nonākušajiem, sociālu drošību sabiedrības visvairāk aizsargājamām grupām. Lai panāktu labāku sabiedrības veselību, ir svarīgi veicināt veselīgu dzīvesveidu un radīt ikvienam pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Ir īpaši nepieciešams gādāt par finansiāli ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu, kas ir balstīta uz visu iedzīvotāju līdzdalību tās finansēšanā, solidāri maksājot nodokļus.


Nepieciešams rūpēties par Latvijas cilvēkresursu atjaunošanu, ģimenes atbalsta politiku.

- Godīga un atbildīga politika
Stipras valsts pamatā ir aktīva un politiskajos procesos ieinteresēta sabiedrība, tāpēc ir ļoti svarīgi veidot atvērtu politiku, kur pilsoniskā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemšanā. Izveidot nelielu, efektīvu, kompetentu un depolitizētu valsts pārvaldi. Nodot privātajam sektoram tās valsts funkcijas, kuras tas spēj īstenot sekmīgāk.


Mūsu spēks ir vienotībā

Šos mērķus sasniegt iespējams, tikai vienojoties, liekot kopā prātus un pūliņus, pieredzi un jaunradi, smagu darbu un sirds enerģiju. Mēs atbildam par Latviju visi kopā, jo Latvijas nākotne ir tās cilvēku vienotībā - sākot ar spēju vienoties valsts politikas veidotājiem un sabiedrībai piedāvāt godīgu, taisnīgu, inteliģentu, eiropeisku, demokrātisku, atvērtu, konsolidētu politiku, kurā darbi atbilst vārdiem. Visas svarīgākās pārmaiņas Latvijas vēsturē notikušas tikai tad, kad esam bijuši vienoti. Mēs pazīstam un atceramies Latvijas Atmodas laika pacilājošo lepnumu un spēku, vienotību Baltijas ceļā un Dziesmusvētkos. Mēs bijām kopā Lietussargu revolūcijā.


Vienoti mēs neesam sīki. Vienoti mēs esam rīcībspējīgi. Vienoti mēs esam stiprāki un gudrāki. Esot vienoti, mēs iezīmēsim pagrieziena punktu Latvijas politikā. Esot vienoti, mēs dosim Latvijai jaunu elpu, jaunu politiku, jaunu spēku valsts sekmīgai attīstībai.