Jaunatnes lietas

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 2

Video reklāmu konkurss "Jaunieši var"

1.Vispārīgie jautājumi un video reklāmu konkursa mērķis

1.1.Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu pieteikumi video reklāmu konkursam „Jaunieši var!” (turpmāk – konkurss).

1.2.Konkursa mērķis ir ieinteresēt jauniešus aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties sporta aktivitātēs, brīvprātīgo darbā, uzņēmējdarbībā, interešu izglītībā, jaunatnes organizācijās, skolas/augstskolas pašpārvaldē vai pašvaldības/valsts lēmumu pieņemšanas procesā.

1.3.Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa uzvarētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

1.4.Konkursā dalībnieki piedalās individuāli vai komandās pēc izvēles. Komandā var būt maksimāli 4 cilvēki.

1.5.Līdz ar dalību konkursā tiek apstiprināta piekrišana konkursa noteikumiem.

1.6.Ja noteiktajā termiņā netiek saņemts neviens konkursa pieteikums, konkurss uzskatāms par noslēgtu bez rezultātiem un netiek sludināts atkārtoti.

1.7.Paziņojums par konkursu un nolikums tiek publicēts mājas lapās: www.izm.gov.lv, www.jaunatneslietas.lv, www.draugiem.lv/jaunatneslietas, www.facebook.com/jaunatneslietas.

 2.Konkursa norises laiks un pieteikumu iesniegšanas kārtība

2.1.Pieteikumus konkursam jāiesniedz līdz 2013.gada 28.oktobra plkst.15.00 (pēc Latvijas laika).

2.2.Dalībai konkursā dalībnieki iesniedz konkursa pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) un video materiālu (turpmāk – darbs), nosūtot uz elektroniskā pasta adresi jaunatneslietas@izm.gov.lv ar norādi „Konkursam” līdz 2013.gada 28.oktobra plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika) saiti ar adresi, piemēram, no www.failiem.lv vai www.youtube.com, kurā ir ievietota datne lejupielādēšanai. Pieteikuma anketu un darbu, ierakstītu elektroniskajā datu nesējā, var nosūtīt pa pastu vai ar kurjera starpniecību uz adresi SIA „Comperio”, Balasta dambis 58, k.2, Rīgā, LV 1048. Sūtījumam norādītajā adresē ir jābūt nogādātam līdz 2013.gada 28.oktobra plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).

2.3.Katrs dalībnieks vai komanda var iesniegt neierobežotu skaitu darbu.

2.4.Darbus iesniedz atbilstoši šādam formātam un saturam:

2.4.1.video, animācijas un/vai multimediju materiāli kā reklāmas klipa vai reklāmas sižeta formā, ieteicamais video formāts ir MP3, HD vai līdzvērtīga kvalitāte, maksimālais garums - 2 minūtes;

2.4.2.reklāmas materiāli jāiesniedz kādā no kategorijām, kas minētas 2.4.3. punktā. Darbus var iesniegt vairākās kategorijās;

2.4.3.video materiālam jāaicina vienaudžus aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku iesaistoties:

2.4.3.1.jauniešu uzņēmējdarbībā vai izmantot prakses iespējas;

2.4.3.2.sporta aktivitātēs;

2.4.3.3.interešu izglītībā (piem., pulciņi) vai apmācībās;

2.4.3.4.brīvprātīgo darbā;

2.4.3.5.jauniešu organizācijās, skolas/augstskolas pašpārvaldē vai pašvaldības/valsts lēmumu pieņemšanas procesā.

2.5.Konkursa rīkotājiem ir tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus un konkursa apbalvojumus jebkurā laikā. Izmaiņu paziņošana tiks veikta tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv, www.jaunatneslietas.lv, http://www.draugiem.lv/jaunatneslietasun www.facebook.com/jaunatneslietas un būs spēkā no to publicēšanas datuma.

3.Vērtēšana un balvas

3.1.Konkursa darbu vērtēšanai tiek izveidota Konkursa komisija, kuras sastāvā irIzglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes Starptautisko programmas aģentūras, jaunatnes organizāciju, informatīvās kampaņas īstenotāju SIA „Comperio” pārstāvji un reklāmas speciālisti.

3.2.Konkursa komisija nosaka labāko darbu katrā no nolikuma 2.4.3.punktā minētajām kategorijām. Katrā kategorijā tiks piešķirta balva – kruīzs uz Stokholmu ar „Tallink” prāmi..

3.3.Konkursa komisija iesniegtos darbus vērtē no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 4. novembrim.

3.4.Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2013. gada 7. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Jaunatnes nacionālā foruma laikā viesnīcā „Lielupe”, Jūrmalā, Bulduru prospekts 64 / 68.

3.5.Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv,http://www.jaunatneslietas.lv, www.draugiem.lv/jaunatneslietas, www.facebook.com/jaunatneslietas, kā arī konkursa rīkotāji informēs uzvarētājus.

3.6.Uzvarētāji balvas var saņemt, ierodoties personīgi uz apbalvošanas ceremoniju 2013.gada 7.novembrī vai SIA „Comperio” birojā Rīgā, Balasta dambī 58, k.2. Balvas pa pastu netiek sūtītas.

3.7.Konkursa uzvarētāji piešķirto balvu nevar saņemt naudas izteiksmē.

4.Darbu diskvalifikācija

4.1.Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt jebkuru darbu, kas neatbilst turpmāk minētajām prasībām. Dalībnieki garantē, ka iesniegtie darbi atbilst šādiem nosacījumiem:


4.1.1.Darbu autors vai autori ir vienīgie darbu īpašnieki un autori;

4.1.2.darbos redzamais jaunietis ir devis piekrišanu piedalīties video reklāmā;

4.1.3.darbos nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu rosinoši, nepatiesi, maldinoši,aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri, piedauzīgi, skandalozi, musinoši, pornogrāfiski vai zaimojoši motīvi;

4.1.4.darbi nesatur nekāda veida materiālus, kas attēlo vai varētu rosināt darbības, kurasuzskatāmas par noziedzīgu nodarījumu vai par kuru izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek pārkāptas tiesību normas;

4.1.5.darbi nav pretrunā ar autortiesībām, preču zīmēm, līgumtiesībām, trešās personas(fiziskas vai juridiskas) jebkāda cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām un neaizskarpersonas privātās vai sabiedriskās dzīves tiesības; turklāt jūsu video materiāli neatspoguļo:

4.1.5.1.trešajām personām piederošas preču zīmes;

4.1.5.2.materiālus, kas aizsargāti ar trešajām personām piederošām autortiesībām.

 5.Izmantošanas tiesības

 5.1.Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības bez maksas veikt darbu vai to fragmentu pirmreizēju, atkārtotu un neierobežotu izmantošanu citos darbos, kā arī to izplatīšanu, reproducēšanu un publiskošanu jebkādā veidā vai citādu izmantošanu pēc saviem ieskatiem bez saskaņošanas ar darbu autoru.

5.2.Darbu autors piekrīt piedalīties konkursa reklāmas pasākumos un apstiprina, ka darbu bez papildu atlīdzības drīkst izmantot reklāmas un veicināšanas pasākumos.

5.3.Darbu autors apņemas neizmantot personiskās tiesības, tajā skaitā uz autorību, vārdu un izlemšanu par darba izziņošanu, darba neaizskaramību, pretdarbību un darba atsaukšanu.