Finanšu ministrija

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 12

Jautājumi un atbildes

Kas notiks ar debetkartēm un kredītkartēm, kas izsniegtas norēķiniem latos?
Latu kredītkaršu un debetkaršu atlikumi tiks automātiski pārrēķināti eiro, izmantojot Latvijas Bankas līdz šim noteikto un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksēto kursu - 0.702804 lati par eiro (piemēram,1 lats = 1.42 eiro).
Kur ir pieejama informācija par pārejas norisi?
Vispilnīgāko informāciju par pāreju uz eiro atradīsiet speciāli izveidotā interneta vietnē http://www.eiro.lv vai pa Finanšu ministrijas izveidoto informācijas tālruni 80003000. Informāciju par eiro banknotēm un monētām, kā arī eiro ieviešanas ekonomisko ietekmi varat atrast http://www.bank.lv sadaļā "ES un eiro".
Kas notiks ar kredītu un noguldījumu līgumiem, kas izteikti eiro?
Kredītlīgumi un ieguldījumi eiro paliks spēkā uz noslēgtajiem nosacījumiem. Ja bankas klientam ir vairāki konti, no kuriem viens ir latos un kurš līdz ar eiro ieviešanu tiks konvertēts uz eiro, tad ar laiku, lai sakārtotu banku sistēmu, banka varēs piedāvāt savam klientam apvienot abus eiro kontus vienā, bet šo jautājumu risināšana individuāli būs bankas un klienta kompetencē.
Vai visiem starpbanku maksājumiem tiks izmantota eiro maksājumu sistēma?
Jā, visiem starpbanku maksājumiem varēs izmantot eiro maksājumu sistēma TARGET-2. Jau 2007. gada novembrī savu darbību uzsāka starpbanku eiro maksājumu sistēma TARGET-2 Latvija - viens no 21 komponentiem Eiropas automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET-2. TARGET-2 Latvija darbību Latvijas Banka nodrošina kopā ar pārējām Eiropas Centrālo banku sistēmā esošajām autorizētajām bankām. Jāpiezīmē, ka bankas pašas var izvēlēties veidus, kā veikt maksājumus. Eiropā bez TARGET2 pastāv arī citas norēķinu sistēmas, kuras bankas arī var izmantot starpbanku norēķiniem.
Kādas būs eiro ieviešanas izmaksas?
Latvijai piecos gados ESM būs jāiemaksā 28 miljoni latu katrā gadā. Savukārt eiro ieviešanas izdevumi valsts sektoram aprēķināti 8,7 miljoni latu apmērā, tai skaitā izmaksas informācijas sistēmu pielāgošanai, skaidras naudas apmaiņas organizēšanai atsevišķās pasta nodaļās, eiro komunikācijai 1,4 miljoni latu, papildu drošības pasākumiem, kā arī nefinanšu sektora pasākumiem - profesionāliem semināriem, cenu monitoringam un cenu kontrolei. Tās būs vienreizējas izmaksas, turklāt izmaksas būs arī tad, ja lemtu iestāties eirozonā kādā vēlākā laikā. Privātajam biznesam būs savi izdevumi, piemēram, grāmatvedības uzskaites pielāgošana eiro, kases aparātu pārprogrammēšana, klientu informēšana. Atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbības jomas izdevumi var būt mazāki vai lielāki. Citu valstu pieredze rāda, ka tie varētu būt 0,5% no IKP, jeb ~ 110-219 milj. eiro.
Kādi ir ieguvumi no pārejas uz eiro?
Pāreja uz eiro valūtu ļaus daudz ērtāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs, un šis aspekts, savukārt, pastiprina tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci.
Vienota valūta - eiro ir izdevīga tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs nav jāmaina pret citas valsts valūtu. Tas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku, jo nav nepieciešamības mainīt naudu un maksāt ar naudas maiņu saistīto komisijas maksu.
Kāpēc Latvijai ir būtiski iestāties eirozonā un ieviest eiro?
Latvija ir ES dalībvalsts, kurai eiro ir viens no stūrakmeņiem brīvā kapitāla kustībā, kopējā tirdzniecībā un finanšu sistēmas funkcionēšanā. Atbildīgi saimniekojošām mazajām valstīm finanšu krīzē eiro ir bijis aizvējš gan procentu likmju, gan ECB aizdevuma iespēju ziņā, neskatoties uz to, ka vairākās eirozonas valstīs vēl jārisina parādu izraisītā krīze. Eiro ir vienota valūta 17 ES dalībvalstīs – eirozonā, kur tas kalpo kā instruments vienotā tirgū, lai ES var veiksmīgāk attīstīties. Latvijas iedzīvotāju balsojums referendumā par ES bija arī balsojums par pāreju no lata uz eiro. Būdama eirozonā un ar eiro Latvijas ekonomika attīstītos straujāk un finanšu ieguvumi atsvērtu vienreizējas ieviešanas izmaksas.
Vai ar Latvijas eiro monētām varēs norēķināties ārpus Latvijas?
Jā, visu eiro zonas valstu izdotās eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis citās eiro zonas valstīs. Tas nozīmē, ka ar Latvijas eiro monētām varēs norēķināties Portugālē, Vācijā, Itālijā un visās citās eiro zonas valstis, kā arī otrādi - ar šo valstu monētām - Latvijā.
Kas notiks ar kredītu un noguldījumu līgumiem, kas izteikti latos?
Banku kreditēšanas u.c. līgumiem tiks izmantots t.s. līgumu nepārtrauktības princips, tādējādi spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem. Summas tiks automātiski pārrēķinātas eiro pēc pārejas kursa. Tas pats attiecas uz visiem citiem līgumiem, kas noslēgti starp privātpersonām, uzņēmumiem.
Kādi pasākumi ir paredzēti, lai novērstu cenu celšanos?
Paredzēti vairāki pasākumi, lai novērstu un mazinātu iespēju tirgus dalībniekiem izmantot naudas maiņu par aizsegu cenu paaugstināšanai – preču un pakalpojumu cenu monitorēšana Rīgā un Latvijas reģionos 1 gadu pirms eiro ieviešanas un gadu pēc, t.i., sākot no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim, un akcija „Godīgs eiro ieviesējs”, kas tiks uzsākta 2013.gada jūlijā un turpināsies līdz 2014.gada vidum. Akcijas „Godīgs eiro ieviesējs” mērķis ir aizsargāt patērētāja intereses un aicināt uzņēmējus parakstīt labas gribas memorandu par pareizu cenu pārrēķināšanu. Tiks izgatavotas īpašas uzlīmes ar akcijas simbolu izvietošanai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, tādējādi, palīdzot patērētājiem atpazīt godīgus uzņēmumus. Iedzīvotāji tiks mudināti aktīvi sekot cenu izmaiņām un par negodprātīgiem uzņēmējiem informēt PTAC.