BALTIC OPEN

Ieteikt
 1

Baltic Open Regatta

Sacensību paziņojums

feb 12 18:25
1.Sacensību rīkotāji Sacensības rīko:
1.1 Baltic OPEN nodibinājums,
1.2 Jahtklubs Auda,
1.3 Rojas Zēģelētāju skola,
1.4 Saaremaa Merispordi Selts
1. Organizing Authorities Regatta will be organized by:
1.1 “Baltic Open Regatta” organization
1.3 Yacht club “Auda”
1.4 Rojas Zēģelētāju skola
1.5 Saaremaa Merispordi Selts
2.Noteikumi
2.1 Sacensības notiek atbilstoši:
• WORLD SAILING Racing Rules of Sailing 2017-2020, (BSN)
• WORLD SAILING Offshore special regulations 2016 -2017, category 4
• ORC apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• Lakā starp 22:00 un 05:00 BSN 2. daļas attiecīgie punkti tiek aizstāti ar Konvenciju par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG) un visām jahtām ir jānes attiecīgie navigācijas uguņi.
• LAT-LYS 2017 apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• TEXEL apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• Šī čempionāta sacensību instrukcijai
2.2 Domstarpību gadījumā sakarā ar BSN, noteicošais ir šo noteikumu teksts angļu valodā.
2.3 Atšķirību gadījumā starp šo sacensību nolikumu un sacensību instrukciju, par spēkā esošu tiks uzskatīta sacensību instrukcija
2. Rules
2.1 The regatta will be governed by rules as defined in:
• WORLD SAILING Racing Rules of Sailing 2017 – 2020, (RRS)
• World Sailing Offshore Special Regulations 2016 – 2020, category 4
• ORC Rating Systems Rule
• Between 22:00 and 05:00 the RRS Part 2 shall in applicable parts be replaced by the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) and all boats shall show the required navigational lights
• LAT-LYS 2017 measurement system rules
• TEXEL measurement system rules
• Sailing Instruction of the regatta
2.2 If there is a conflict between languages regarding RRS the English text will take precedence.
2.3 If there is a conflict between Sailing instructions and this Notice of Race, then Sailing Instruction will take precedence.
3.Reklāma
3.1 Pēc īpaša Sacensību komitejas rīkojuma sacensību dalībniekiem ir jānodrošina reklāmas izvietošana uz jahtām.
3. Advertising
3.1 According to Race Committee requirements competitors may be required to display advertising on their boats.
4. Pieteikumi, reģistrācijas dokumenti, jahtu dalījums klasēs
4.1 Sacensības ir atklātas visām jahtām, kuras atbilst 4. vai augstākai jūrasspējas kategorijai saskaņā ar WORLD SAILING speciāliem noteikumiem jūrā un katras jahtas komandā ir vismaz trīs komandas locekļi ( ieskaitot kapteini ).
4.2 Jahtas kapteinim ir jābūt viņa/viņas attiecīgās Nacionālās Autoritātes jeb kādas no tās dalīborganizācijas biedram.
4.3 Sacensību dalībnieki var iepriekš pieteikt dalību regatē aizpildot formu interneta vietnē http://www.regates.lv vai nosūtot pa e-pastu rakstisku pieteikumu brīvā formā uz adresi valters@laivulietas.lv. Reģistrācijas laikā, 17. jūlijā no 11:00 līdz 18:00 dalībniekiem būs jāaizpilda un jāiesniedz oficiālu sacensību pieteikumu.
4.4 Reģistrācijas dokumenti
4.4.1 Reģistrējoties šīm sacensībām, jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda sekojošus dokumentus:
• Sacensību pieteikumu;
• Jahtas tehniskās atbilstības pārbaudes karti, kura ir atrodama šī nolikuma pielikumā
• Buru deklarāciju
• samaksā dalības maksu, vai uzrāda maksājuma uzdevumu par dalības maksas pārskaitījumu.
• Pilnībā aizpildītu un parakstītu Atbildības uzņemšanās formu.
4.4.2 Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus:
• derīgu jahtas reģistrācijas apliecību;
• derīgu ORC Club vai ORC i mērgrāmatu (noformēta līdz 10.07.2017) vai derīgu TEXEL mērgrāmatu daudzkorpusu jahtām, vai derīgu LAT LYS-2017 mērgrāmatu
• derīgu jahtas vadītāja apliecību atbilstoši jahtas izmēram un sacensību kategorijai
• Derīgu jahtas civiltiesisko apdrošināšanu.
4.5 Katram dalībniekam sacensību laikā līdzi ir jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID apliecība)
4.6 Pieteikušās jahtas ar Sacensību komitejas lēmumu tiks sadalītas šādās grupās I – ORC II – LYS III – TEXEL
4.6.1 Dalījums ieskaites grupās, atkarībā no pieteikto jahtu skaita un to sacensību balles, tiks paziņots sacensību dienā.
4.6.2 Minimālais jahtu skaits ieskaites grupā – 5 jahtas.
4.6.3 Minimālais jahtu skaits TEXEL grupā – 4 jahtas.
4.7 Regatei var pieteikties jebkura tipa burujahtas vai motorjahtas speciāli izveidotā Kruīza Jahtu Klasē. Noteikumi Kruīza Jahtu Klasei ir noteikti Pielikumā Nr 1.
4. Appendixes, Entry Documents, Groups
4.1 The Regatta is open to all boats complying WORLD SAILING Offshore Special Safety regulations, category 4 or higher and have minimum of 3 crew members on board at all times while racing ( including Captain ).
4.2. The person in charge onboard of the boat shall be a member of his/her National Authority or one of its affiliated organizations
4.3 Eligible boats may enter filling in the online registration form at internet page http://www.regates.lv or sending application form in brief format to e-mail address valters@laivulietas.lv. Official Regatta Entry form must be submitted during registration on 17.07.2016 from 11:00 till 18:00.
4.4 Entry documents
4.4.1 During registration representative of each boat shall present or submit following documents:
• Entry Form;
• Safety equipment Inspection Card of the yacht, which is attached to Notice of Race as appendix
• Declaration of the sails
• Pay in cash or present bank account extract with entry fee payment transferred details
• Liability acceptance form, duly filled out and signed
4.4.2 Each boat shall present original documents:
• valid boat national registration certificate;
• valid ORC Club or ORC i measurement certificate (issued before 10.07.2017) or, valid TEXEL measurement certificate for multihulls or, valid LAT LYS-2017 measurement certificate.
• skipper’s certificate valid for size of the yacht and category of regatta,
• valid third-party liability insurance.
4.5 Valid photo ID is required for all participants during regatta (passport or ID card).
4.6 Participating boats will be divided by Race Committee into following groups: I – ORC II – LYS III – TEXEL
4.6.1 Dividing into groups will be announced on 17.07.2017 by Race Committee and depends on number of entries and scoring coefficient.
4.6.2 Minimum participants for one entry group are 5 yachts
4.6.3 Minimum participants for TEXEL entry group are 4 yachts
4.7 Regatta is open for any type of sailing boats or motorboats for participating into Cruise Class Group. Special regulations for Cruise Class Group are described into Appendix 1.
5. Dalības maksa
5.1 Noteikta šāda dalības maksa:
5.1.1 30,00 EUR par katru komandas locekli un 40,00 EUR par jahtu ja tās garums ir mazāks par 30 pēdām
5.1.2 30,00 EUR par katru komandas locekli un 60,00 EUR par jahtu ja tās garums ir 30 pēdas un vairāk
5.1.3 Dalības maksa vienam posmam 10,00 EUR par katru komandas locekli un 20,00 EUR par jahtu.
5.2 Dalības maksu var samaksāt - ar pārskaitījumu Latvijas Zēģelētāju savienībai, Reģ. Nr. 50008003331, IBAN: LV67HABA000140J035673, A/S SWEDBANK, SWIFT: HABALV22, ar norādi: „Baltic Open regatta - 2017”, jahtas nosaukums vai buras numurs un pieteikto cilvēku skaits.
5. Entry Fees
5.1 Following entry fees apply:
5.1.1 30,00 EUR per each crew member and 40,00 EUR per boat if under 30 feet
5.1.2 30,00 EUR per each crew member and 60,00 EUR per boat if 30 feet or over.
5.1.3 Entry fee for one leg is 10,00 EUR per each crew member and 20,00 EUR per boat.
5.2 Entry fee can be paid - to bank account of “Latvijas Zēģelētāju savienība”, Reg. No. 50008003331, IBAN: LV67HABA000140J035673, A/S SWEDBANK, SWIFT: HABALV22, with note: „Baltic Open regatta - 2017”, name of the yacht or sail number and number of crew entering regatta.
6. Sacensību programma
6.1 2017. gada Latvijas Atklātais jūras burāšanas čempionāts – Baltic Open regatta notiks Rīgas jūras līcī, no 2017. gada 17. jūlija līdz 22. jūlijam.
6.2 Dalībnieku reģistrēšanās notiks: 2017. gada 17. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 18:00 jahtklubā Auda
6.3 Sacensību kalendārs:
 
17.07.2016
11:00-18:00 Dalībnieku reģistrācija.
11:00-18:00 Jahtu apmērīšana un pārbaude
19:00 Sacensību atklāšanas ceremonija Jahtklubā Auda
 
18.07.2016 Pirmās sacensību dienas starts, ~ 0,5 j.j. no Daugavas moliem, 1 garā distance 25 – 35 j.j. Rīga – Rīga
 
19.07.2016 Otrās sacensību dienas starts, ~ 0,5 j.j. no Daugavas moliem, 1 garā distance 60 – 90 j.j. Rīga - Roja
 
20.07.2016 Trešās sacensību dienas starts, ~ 0,5 j.j. no Rojas ostas moliem, 1 garā distance 25 – 50 j.j. Roja – Roņusala
 
21.07.2016 Ceturtās sacensību dienas starts, ~ 0,5 j.j. no Roņusalas ostas moliem, 1 garā distance 25 – 50 j.j. Roņusala – Romasāre
 
22.07.2016 Piektās sacensību dienas starts, ~ 0,5 j.j. no Romasāres ostas moliem, 1 garā distance 15 – 25 j.j. Romasāre – Romasāre
19:00 Sacensību noslēgums un apbalvošana
 
6.4 Starta laiki un posmi var tikt mainīti, iepriekš paziņojot kapteiņu sapulcē un rakstiski pie
6.5 Kapteiņu sapulces tiks paziņotas atsevišķi paceļot karogu “L”.
6.6 Paredzēti pieci braucieni. Regate tiks uzskatīta par notikušu ja būs veikts viens brauciens
6. Schedule of Regatta
6.1 Latvian open offshore championship 2017 – Baltic Open regatta will take place from 17.07.2017 till 22.07.2016 in the Gulf of Riga waters.
6.2 Registration of the participating yachts will take place: 17.07.2016 from 11.00 till 18.00 in YC Auda.
6.3 Schedule of the regatta:
 
17.07.2016
11:00-18:00 Registration
11:00-18:00 Measurement and inspection
19:00 Opening ceremony of regatta in YC Auda
 
18.07.2016 Start of the first racing day, ~ 0,5 nm from breakwaters of Riga port, Offshore course 25 – 35 nm. Rīga – Rīga
 
19.07.2016 Start of the second racing day, ~ 0,5 nm from breakwaters of Riga port, Offshore course 60 – 90 nm. Rīga - Roja
 
20.07.2016 Start of the third racing day, ~ 0,5 nm from breakwaters of Roja port, Offshore course 25 – 50 nm. Roja – Ruhnu
 
21.07.2016 Start of the fourth racing day, ~ 0,5 nm from breakwaters of Ruhnu port, Offshore course 25 – 50 nm. Ruhnu – Roomassaare.
 
22.07.2016 Start of the fifth racing day, ~ 0,5 nm from breakwaters of Roomassaare port, Offshore course 15 – 25 nm. Roomassaare – Roomassaare.
19:00 Closing and Prize giving ceremonies
 
6.4 The stages and starting times could be changed. Notice regarding changes will be announced during the skippers meetings and on the official notice boards.
6.5 Skippers meetings will be announced with hoisted signal flag “Lima”
6.6 Five races are scheduled. The championship is valid if at least 1 race is competed.
7. Apmērīšana
7.1 Jahtu apmērīšana un pārbaude jahtklubā Auda, 2017. gada 17. jūlijā no plkst. 11:00 līdz 18:00, balstoties uz mērgrāmatu, jahtas drošības ekipējuma aktu un buru deklarāciju.
7.2 Jebkurā brīdī no pieteikuma iesniegšanas līdz apbalvošanas ceremonijas sākumam Sacensību komiteja var pārbaudīt jahtas atbilstību mērgrāmatai, jahtas drošības ekipējuma aktam un buru deklerācijai.
7. Measurement
7.1 Measurement and inspection will be carried out in YC Auda, 17.07.2016 from 11:00 till 18:00 according to measurement certificate, safety equipment inspection card and declaration of sails.
7.2 A boat or equipment may be inspected by Race Committee at any time from Entry of the boat until Closing ceremony for compliance with measurement certificate, safety equipment Inspection Card and declaration of sails.
8. Sacensību instrukcijas
8.1 Sacensību instrukcija būs pieejama, reģistrējoties regatei 17.07.2016 no plkst. 11:00 8.2 Sacensību instrukcija tiks izlikta katrā sacensību ostā pie informācijas dēļa.
8. Sailing Instruction
8.1 Sailing instruction will be available after 11:00 on 17.07.2016 in the Race Office. 8.2 Sailing instruction will be posted on the official notice boards in all harbours where regatta will enter.
9. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana
9.1 Visās ORC klasēs, ieskaites grupās vērtēšana notiks pēc Performance Line Offshore vērtēšanas metodes.
9.2 Uzvarētājus LYS un M (TEXEL) grupas jahtu braucienos noteiks pēc izlabotā laika, kur laika korekcija tiks veikta, pamatojoties uz jahtas sacensību balli.
9.3 Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas.
9.4 Ieskaitīti tiks visi posmi.
9. Scoring
9.1 In all ORC entry groups Performance Line Offshore scoring methods will apply.
9.2 In LYS and Multihull entry groups time-ontime scoring method will apply. Corrected time will be calculated according to LYS or TEXEL scoring coefficient.
9.3 The Low Point scoring system will apply to all entry groups.
9.4 All stages will be counted in overall ranking.
10. Uzvarētāju apbalvošana
10.1 Katrā ieskaites grupā jahtas izcīnīs Latvijas Jūras burāšanas čempiona titulu.
10.2 Katra posma uzvarētāji tiks apbalvoti ar Baltic Open regatta balvām
10.3 Čempionāta uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji saņems Latvijas čempionāta medaļas.
10.4 Tikai pirmās divas vietas apbalvos, ja TEXEL ieskaites grupā sacensībās būs piedalījušās četras jahtas.
10. Prizes
10.1 Winner of each entry group will be awarded with title of Latvian Offshore Champion 2017
10.2 Winners after each leg will be awarded with Baltic Open Regatta prizes.
10.3 Three best scored boats of each entry group will be awarded with medals of Latvian Offshore Championship.
10.4 Two best scored boats of TEXEL entry group will be awarded if four competitors will race.
11. Tauvošanās
11.1 Sacensību laikā jahtām jāatrodas tām norādītajās vietās.
11. Moorings in harbours
11.1 All participating boats must be moored in dedicated areas during Regatta.
12. Jahtu izcelšanas ierobežojumi
ūdens, izņemot uz laiku ar iepriekšēju rakstisku sacensību komitejas atļauju.
12. Haul-Out Restrictions
Regatta except if written permission is received from Race Committee.
13. Radiosakari
13.1 Izņemot avārijas situāciju, sacensību laikā jahta nedrīkst veikt radio raidījumus, ne arī saņemt radio ziņojumus, kas nav pieejami visām jahtām.
13.2. Sazināšanās ar Sacensību komiteju notiks pa VHF 72 kanālu.
13. Radio Communications
13.1 Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats.
13.2 Radio communication with Race Committee will be on VHF channel 72.
14. Atbildība
14.1 Sacensību dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku.
14.2 Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem, dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām
14. Disclaimer of Liability
14.1 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.
14.2 The organizing authority and Race Committee will not accept any liability for possible collisions, incidents, personal injury or death, material damage in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.
15. Papildus informācija
15.1 Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt:
 
LZS
Valters Romans , mob. +37129235659
e-pasts valters@laivulietas.lv
 
BOR
Igo Zanders , mob. +37129640011
e-pasts igo.zanders@balticopen.lv
Normunds Mačukāns , mob. +37126114414
e-pasts normunds@jahtklubsauda.lv
15. Further Information
15.1 For further information please contact:
 
LZS
Valters Romans , mob. +37129235659
e-mail: valters@laivulietas.lv
 
BOR
Igo Zanders, mob. +37129640011
e-mail: igo.zanders@balticopen.lv
Normunds Mačukans, mob. +37126114414
e-mail: normunds@jahtklubsauda.lv
Pielikums Nr 1
Kruīza Jahtu Klase Kruīza Jahtu Klase ir atvērta jebkura tipa buru jahtām vai motorjahtām. Katrai jahtai ir noteikte šāda dalības maksa:
- 30,00 EUR par katru komandas locekli un
- 40,00 EUR par jahtu
Visi Kruīza Jahtu Klases dalībnieki nepiedalās tieši nevienā no sacensību posmiem un jahtām nav atļaiuts jebkādā veidā traucēt kādu no jahtām kuras sacenšas regatē. Visi šīs grupas dalībnieki var sekot līdzi jahtām, kuras sacenšas, uz ūdens kā novērotāji visos posmos un visās ostās, kurās regate iegriežās. Visi šīs grupas dalībnieki var piedalīties visos krastā organizētajos sociālajos pasākumos. Jebkuram no Kruīza Jahtu Klases dalībniekiem var tikt lūgts uzņemt uz klāja, pēc iepriekšējas vienošanās ar organizātoriem, līdz diviem cilvēkiem, kurus nozīmē organizātors. Katras jahtas kapteinis tiks individuāli uzrunāts par iespēju uzņemt uz klāja augstāk minētos cilvēkus. Kruīza Jahtu Klases dalībnieki pārgājienos starp ostām drīkst izmantot visa veida dzinējus.
Appendix 1
Cruise Class Group Cruise Class Group is open for any kind of sailing boats or motorboats. Entry fee for boat is:
- 30,00 EUR per each crew member and
- 40,00 EUR per boat
All participants of Cruise Class Group are not participating and racing directly into any of legs and are not allowed to disturb any of the racing boats. All participants of this group are allowed to follow the regatta on the water as spectators and into the ports where regatta will enter. All participants of this group are allowed to join social events of the regatta. Any of the participating boats of Cruise Class Group shall be able to accommodate, as per previous agreement with organizing committee, up to two persons delegated by organizers. Captain of the each boat will be approached individually for above mentioned agreement. Cruise Class Group participants may use any kind of power during the trips between the ports.

Par šo profilu

Baltic Open Regatta aktuālākā informācija.

Kontakti Vairāk »

  • Vien.reģ.nr. 40008138258 Tērbatas iela 83b , Rīga , LV 1001 Tālr./faks: +371 67 898 132 Mob.tālr. +371 28 61 79 63 Mob.tālr. +371 29 64 00 11 A/S Swedbank ,kods:HABALV22 Konts:LV09HABA0551032746182 http://www.balticopen.lv

Aptaujas

Ieteikt
 2