Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Oficiālā lapa

 

Ieteikt
 31

Pievienojies savas nozares arodbiedrībai!

Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācija
Apvieno atsevišķus aviācijas arodbiedrību biedrus, neatkarīgi no viņu darba vietas, aviotransporta darbinieku arodorganizācijas, t.sk. arī civilās aviācijas mācību iestāžu, avioklubu. 
E-pasts: laaf@laaf.lv

Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība
Apvieno esošos un bijušos Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Pašvaldības policiju darbiniekus.
E-pasts: policistiem@inbox.lv 

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrība
Apvieno medicīnas māsas, feldšerus (ārstu palīgus), laborantus, vecmātes, māsu palīgus – personas ar māsu skolas izglītību.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
Apvieno ārstus, citas ārstniecības personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, sociālās aprūpes darbiniekus, farmaceitus, jaunāko medicīnisko personālu, pasniedzējus, studentus un pārējos veselības aprūpes iestādēs strādājošos darbiniekus.

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

Apvieno darba ņēmējus, kuri strādā būvniecībā, būvmateriālu ražošanā, būvniecības projektēšanā, arodskolu audzēkņus, kā arī citus, kuri brīvprātīgi to izvēlējušies.

E-pasts: latcelt@hotmail.com 

http://www.lca.lv/

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība
Apvieno darba ņēmējus, kuri strādā autoceļu būvniecības, to uzturēšanas un citās ar autoceļu būvniecību un to uzturēšanu saistītās nozarēs vai apgūst kādu šīs nozares profesiju mācību iestādē, kā arī bezdarbnieki un pensionāri, kas strādājuši šajās nozarēs.
E-pasts: helena.veitnere@lau.lv

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība
Apvieno darbiniekus, kuri strādā dzelzceļa transporta un satiksmes, t.sk., mašīnbūves, telekomunikāciju, transporta un ceļu būves, pasažieru un kravas pārvadājumu, loģistikas, tranzītu kravu pārvadājumu, ekspedīcijas sfērā, kā arī komercsabiedrībās, uzņēmumos, iestādēs vai organizācijās, kas apkalpo minēto sfēru vai pastāvīgi izmanto tās pakalpojumus.

Latvijas arodbiedrība "ENERĢIJA"
Apvieno arodbiedrības biedrus, kuri strādā elektroenerģētikā, siltumapgādē, rūpniecībā un celtniecībā.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība
Apvieno pasta un loģistikas, telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju, radio un TV darbiniekus, kā arī citus informācijas apstrādē un pārraidē strādājošos.
E-pasts: Zoja@lsab.lv

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība
Apvieno darbiniekus, kas strādā ķīmijas, naftas ķīmijas un vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības nozaru uzņēmumos.
E-pasts: lia318@inbox.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
Apvieno izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, studējošos un pensionārus.
E-pasts: lizda@lizda.lv

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija
Apvieno strādājošos kultūras un izklaides industrijas iestādēs, piemēram, mūzikas skolās un koledžās, mākslas skolās un koledžās, amatniecības skolās, interešu izglītības iestādēs (mūzika, māksla), ārpusskolas iestādēs (mūzika, māksla), mākslas un mūzikas augstskolās, visu veidu bibliotēkās, Tautas namos, kultūras namos un kultūras centros, muzejos, teātros, kinoteātros, videonomā, orķestros, laikrakstu redakcijās, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības iestādēs, televīzijas kompānijās, radio, koncertdirekcijās, sporta bāzēs u.c.
E-pasts: lkdaf@apollo.lv

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība

Apvieno darba ņēmējus, kuri nodarbināti lauksaimniecībā, pārstrādē, pārtikas ražošanā, zivsaimniecībā, citās ar laukiem saistītās radniecīgās nozarēs; mācību iestāžu studentus un audzēkņus; zemniekus, kuri nealgo darba spēku; pašnodarbinātos.

E-pasts: latu@inbox.lv

Latvijas Mežu Nozaru arodu biedrība
Apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, papīra un celulozes ražošanas nozarēs strādājošos – darbiniekus, kuri nodarbināti šo nozaru uzņēmumos (rūpnīcās, uzņēmumos, firmās, sabiedrībās, iestādēs, apvienībās u.c.).
E-pasts: lmnasim@lmna.lv

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība
Apvieno pašvaldību pārvaldēs, iestādēs un uzņēmumos strādājošos; pensionārus, kuri aizgājuši pensijā no pašvaldības; invalīdus, kuri invaliditāti ieguvuši, strādājot pašvaldībā.
E-pasts: lpda@lbas.lv

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība
Apvieno valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbiniekus.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS
Apvieno dažādu profesiju darbiniekus, kuri strādā uzņēmumos un iestādēs sabiedriskajā un privātajā sektorā - komunālās saimniecības uzņēmumos; transporta un loģistikas uzņēmumos; valsts pārvaldē un pašvaldībās; servisa un ražošanas uzņēmumos; viesnīcās un restorānos.

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība
Apvieno tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumos, maizes ceptuvēs un citos uzņēmumos strādājošos.
E-pasts: ltda@inbox.lv

Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība

Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija
Apvieno ostas darbiniekus, dokerus, jūrniekus.